Næringspolitikk Gratangen 2019-2023

Bedriftene gir liv til bygd og by. Uten et sterkt lokalt næringsliv vil den lokale verdiskapingen og på sikt velferdssamfunnet svekkes. Gode rammevilkår for lokal utvikling er vesentlig for næringslivet. Lokale politikere har ansvar for å tilrettelegge slik at næringslivet får gode utviklingsmuligheter for å skape flere lokale arbeidsplasser og økt verdiskaping.

Dette svarer partilederne
12.08.201908:58 hilde

I forbindelse med høstens valg setter Gratangen Næringsforum lokal næringspolitikk i fokus og inviterer lokale politiske partier til å svare på noen spørsmål.

Her er spørsmål og svar:

Hva er det viktigste punktet, i valgprogrammet til ditt parti, for næringslivet i Gratangen kommune?

 

Gratangen Arbeiderparti

Fullføre tilrettelegging av næringsarealer I kommunen og utvide eksisterende næringsareal.
Støtte landbrukssatsing med prioritering av økologisk produksjon
Være aktiv samarbeidspartner innenfor reiseliv, med økt satsing på vinterturisme. 

Gratangen Fellespolitiske Liste

Økt nettkapasitet/styrket strømforsyning. Tilrettelegge for nye næringsareal; Brattberg, Hellarbogen og Langmyra 

Gratangen Senterparti

Vi skal jobbe for en sterk og bærekraftig næringsutvikling ved å styrke verdiskaping og legge til rette for nye arbeidsplasser. Samtidig vil vi bistå, støtte og veilede etablerte bedrifter ved behov og for videre utvikling. Vi vil fortsette å jobbe for regulering og utviding av areal til næringsutvikling. Vi vil støtte landbruket i forhold til jordvern, og ønsker å støtte og bidra til utvikling av lokal matproduksjon og tilleggsnæring. Vi ønsker også å støtte og bidra til videre utvikling av arbeidsplasser i blå sektor, hvor blant annet sjømatnæringa er i kraftig vekst. Ellers er det kjempeviktig for en kommune å lytte til næringsaktører og gründere, både store og små aktører i forhold til hvor skoen trykker, og hvor de har behov for støtte, råd og veiledning. En flaskehals er kraftforsyningen til kommunen som faktisk er med på å bremse næringsutviklingen i kommunen. Her må tiltak settes i gang så snart som mulig etter valget. Vi vil også jobbe for utbedring og vedlikehold av fylkesveiene våre som er viktig for verdiskaping og bosetting. 

Tverrpolitisk Liste For Gratangen

Styrke strømforsyningen til Gratangen. 

De siste årene har det vært mange diskusjoner om den demografiske utviklingen for Gratangen kommune og regionen. Hvilket grep kan Gratangen kommune gjøre for å raskest mulig motvirke den demografiske utviklingen?

 

Gratangen Arbeiderparti

Vi vil bygge "prøvebolig", der tilfyttere kan bo rimelig ett år for å finne sin jobb og plass I kommunen.
Allerede er det tilskudd til restaurering av elder bolig og til bygging av ny bolig.  
Vi vil videreføre pendlertilskudd; bo I Gratangen og job I nabokjommunen - med tilskudd. 

Gratangen Fellespolitiske Liste

"En kommune å bli glad i" omtaler vi alle på en positiv måte - enten det er i avisa eller på sosiale medier; vi trekker fram det positive som faktisk skjer på mange områder, relativt lave bokostnader, gratis SFO,spennende næringsliv hvor det skjer veldig mye, 2 skoler hvor den ene har et alternativt pedagogisk opplegg til de som ønsker dette osv, osv. 

Gratangen Senterparti

Den demografiske utviklingen i Norge generelt preges av:
-forventet høy levealder
-lav fruktbarhet per kvinne
-sentralisering hvor unge voksne flytter til urbane strøk, og eldre blir igjen i distriktene
-innvandring reduseres gradvis
Gratangen skiller seg ikke noe ut fra andre distriktskommuner, og har hatt befolkningsnedgang de siste tiårene. Også de siste årene - til tross for at vi har vært omstillingskommune med ekstra prosjektmidler gjennom SPIRE-programmet hvor Gratangen som bokommune var en av fire fokusområder. SSB framskriving av befolkningstallet i 2040 viser tre ulike prognoser hvor punktene ovenfor har tre ulike utviklingspotensialer (lav-middels-høy). Uansett hvilken utvikling Gratangen vil ha frem mot 2040, så vil vi slite befolkningsmessig med henholdsvis 900 - 1000 - 1100 innbyggere. Gratangen kommune må derfor iverksette tiltak og tenke nytt for å motvirke den demografiske utviklingen. Gratangen Senterparti har forslag til flere tiltak for å bremse den demografiske utviklingen:
- vi garanterer for at Gratangen skal bestå som selvstendig kommune de neste fire årene. Gjennom å være en selvstendig kommune vil vi ha de beste forutsetninger for å ha egne skoler, sykehjem og barnehager nært befolkningen i vårt geografiske område. Blir vi sammenslått med andre kommuner som regjeringen ønsker, så vil flere av våre tjenester stå i fare for å flyttes ut og sentraliseres i en storkommune. I tillegg vil vi få et fjerndemokrati hvor avstand til makta, beslutninger og midler økes.
-ved å legge til rette, støtte og veilede næringslivet og gründere, ønsker vi å bidra til en sterk og bærekraftig utvikling innenfor de ulike sektorene. Det er også viktig å støtte opp om de arbeidsplassene vi allerede har. Det er også viktig å drifte offentlig sektor på en god måte, slik at dette vil være en god arbeidsplass i fremtiden. Ved å sikre en tilstrekkelig god kraftforsyning til næringsetableringer, vil vi legge til rette for utvikling av dagens arbeidsplasser, men også framtidige arbeidsplasser som kan legge grunnlag for befolkningsvekst.
-jobbe for utbedring og vedlikehold av våre fylkesveier for å øke trafikksikkerhet for våre innbyggere når de ferdes til jobb, skole, barnehage og fritid. En stor andel av godstransporten foregår på våre veier hvor store trailere kjører på dårlig føre store deler av vinteren. Når veistandarden i tillegg er lav, øker risikoen for trafikkfarlige situasjoner og ulykker. 
-Kultur og fritid er viktige faktorer for at befolkningen skal kunne møtes og skape trivsel.  Dette gjelder alle aldersgrupper av befolkningen. Det er viktig at barn og unge har møteplasser etter barnehage og skole, slik som innenfor idrett og friluftsliv, ungdomsklubb, foreningsvirksomhet med ulike tilbud for de unge, lekeplasser i de ulike bygdene hvor barnefamilier kan møtes, etc. Så er det viktig at unge voksne, voksne og eldre, har arenaer hvor de kan møtes etter jobb. Eksempelvis ulike foreninger som tilbyr ulik aktivitet og  blant annet friluftsliv hvor turløyper legger til rette for folkehelse og sosiale aktiviteter i fellesskap. Tilflyttere integreres lettere i lokalsamfunnet hvis det er lag- og foreningsaktivitet som de kan delta i. Derfor er det veldig viktig å støtte opp om aktiviteten til lag og foreninger, og andre aktører. Alle gode opplevelser og aktiviteter er gode investeringer i trivsel og samhold i en kommune!
- Sist men ikke minst er det kjempeviktig å framsnakke kommunen, innbyggere og næringsaktører. Positivitet og god markedsføring av Gratangen som bokommune og næringskommune er viktig! Vi må alle stå på for å beholde de innbyggere vi har, og samtidig prøve å bli så attraktiv som mulig slik at flere ønsker å bosette seg her! 

Tverrpolitisk Liste For Gratangen

Ta i bruk areal for boligbygging i kommunens arealplan ,i samarbeid med private utbyggere og husbanken. Omsetningstilskudd til selgere av boligeiendommer til unge kjøpere som bosetter seg i kommunen. 

Har Gratangen kommune nok næringsareal? Vil ditt parti jobbe for å utvikle nye næringsarealer, og i så fall hvor er det viktigst å få klargjort nye næringsarealer?

 

Gratangen Arbeiderparti

I dag er det tilstrekkelig areal, og nytt areal ved E6 er regulert og klart til utvikling.
Nye areal skal utvides når behov meldes fra etablerere. 

Gratangen Fellespolitiske Liste

Behov for å utvikle næringsområdene i Hellarbogen og ved Brattberg. Langmyra er også et spennende område som det har tatt for lang tid å utvikle til f eks næringspark hvor tungtransporten har sitt hvilested med de fasiliteter som trenges. 

Gratangen Senterparti

Gratangen kommune har avsatt ulike områder til næringsareal og andre formål, se eventuelt gjeldende kommuneplan 2009-21. Kommuneplanens arealdel er kommunestyrets vedtak om ønsket utvikling, hvor både begrensninger på arealbruk fremlegges og hvor det legges til rette for ønsket arealbruk. Gratangen kommune har regulert et forretnings- og industriområde ved Langmyra nært E6. I tillegg er det viktig å videreutvikle Brattberg og Hellarbogen næringsområde i tråd med behovet hos næringslivet. Kommunen skal gjennomføre revisjon av kommuneplanens arealdel. I denne sammenheng er det viktig å få innspill på arealbehov knyttet til næringsutvikling. Noen områder er altså opparbeidet og klar for næringsetablering, mens andre områder må opparbeides og reguleres til dette. En flaskehals til industriområdene i vår kommune er kraftforsyning til nyetableringer. Eksempelvis er det per i dag vanskelig å etablere nye næringer i Hellarbogen og Brattberg på grunn av mangel på tilstrekkelig kraftforsyning. Dette er kritisk for en distriktskommune som Gratangen med behov for nye arbeidsplasser og innbyggere for å oppnå vekst og ønsket utvikling i framtida. 

Tverrpolitisk Liste For Gratangen

Det er viktigst å klargjøre arealer i samarbeid havbruksnæring ,både på land og til havs. 

 

De siste årene har havbruk vært diskutert på ulike måter i regionen. Hvordan vil ditt parti legge til rette for å utvikle regionens betydelige havbrukspotensial på sjømat innenfor produksjon, logistikk, teknologi, innovasjon og kompetanse?


Gratangen Arbeiderparti

Ny arealplan for kystområdet er vedtatt. Eventuell utviding av oppdrett må skje i I lukkede anlegg. 

Gratangen Fellespolitiske Liste

Videreutvikle og forsterke samarbeidet med de øvrige kommuner om sjøarealene våre i S-Troms. Bevisstgjøre innbyggerne og folk flest om de miljømessige grep som næringa har tatt og stadig tar. Vise fram den teknologi som næringa bruker og som også kan dokumentere bærekraft. 

Gratangen Senterparti

Sjømatnæringen er i kraftig vekst. Gratangen og andre kommuner i regionen, er store på oppdrett og slakteri. Næringa er i en enorm utvikling, men har selvsagt også sine utfordringer og risikofaktorer som eksempelvis algeoppblomstringa langs kysten i vår. I forhold til produksjon er det viktig med ren norsk kraft til elektrifisering til fôrflåten, innfasing av batteridrift på arbeidsbåter, og nok kraftforsyning til eventuelle landbaserte oppdrett hvor forhold ligger til rette for dette. Den lokale kraftforsyningen var noe Gratangen SP satte på sakskartet under siste kommunestyremøte før sommerferien. Når det gjelder logistikk er samferdsel viktig med ønske om bedre veitraseer og større kapasitet på Ofotbanen. Samferdsel er et viktig tema for Senterpartiet lokalt, regionalt og nasjonalt. I samarbeid med eget parti oppover i systemet, ønsker vi å legge press på utfordringene for å forbedre logistikken hvor transport er en del av dette. I framtida vil også en eventuell utbygging av Nord-Norgebanen være en effektivisering av frakt av sjømat, mindre risiko for trafikkulykker hvor trailere er involvert, samt et grønt skifte til mer klimavennlig transport. Teknologi, innovasjon og kompetanse er tre felt som delvis overlapper hverandre.  Innovasjon innenfor næringer generelt er viktig for framtida, da det ofte innebærer bedre produksjonsløsninger, effektivisering og kanskje nybrottsarbeid som resulterer i flere arbeidsplasser og knoppskyting. Miljøperspektivet er ofte en del av nyere forskning, spesielt i havbruksnæringa som ofte blir utfordret innenfor temaet i sin produksjonslinje fram til forbrukere. Kompetanse er en viktig del av innovasjon og teknologi, og er suksessfaktoren for framtida. De unge er framtidas innovatører og de er viktige for utviklingspotensialet i havbruksnæringa. Studenter, stipendiater, lærlinger og de unge generelt er viktige bidragsytere, men også seniorforskere med sin kompetanse og erfaring. Senterpartiet fremhever viktigheten ved å ha gode utdanningsinstitusjoner i hele landet. I vår region har blant annet Narvik utviklet et bra teknologimiljø med Høgskolen i Narvik og ulike teknologibedrifter, og er dermed viktige faktorer til forskning og nyetableringer i vår region. Tromsø har utviklet et godt utdanningstilbud innenfor fiskerinæringen. Det er derfor viktig for oss å støtte opp om det regionale, slik at vår ungdom kan rekrutteres inn i forskningsmiljøer og til våre arbeidsplasser lokalt og regionalt. 

Tverrpolitisk Liste For Gratangen

Ved rulering av arealplan og kystsoneplan for Gratangen kommune ,sette av nok areal til fremtidig utvidelse av næringen. 

Arbeidsplasser er grunnleggende for at folk skal kunne bo og arbeide i kommunen. Men hvilke tiltak vil ditt parti prioritere for at det skal bli enda mer attraktivt for folk å flytte til kommunen? 


Gratangen Arbeiderparti

Fortsatt billige / gratis tomter med vei, vann og avløp. Tilskudd til restaurering av eldre bolig. Tilskudd til nybygging. Pendlertilskudd for bosatte I kommunen. Gratis SFO, full barnehagedkning, to skoler
Gode transpottilbud innad I kommunen og til Bjerkvik / Narvik. 

Gratangen Fellespolitiske Liste

Gratis tomter. Tilskudd til renovering av eldre bolighus. En betydelig standardheving av Norsiveien. Vitalisering av Nordnorsk Båtmuseum, jfr leserbrev i Fremover 6aug-19. 

Gratangen Senterparti

Noe av det viktigste for en kommune er å bidra til vekst innenfor:
-befolkningsutvikling
-næringsutvikling
-økonomi
Men hvilke tiltak skal man prioritere for å bli mer attraktiv for å tiltrekke oss nye innbyggere? Flere av tiltakene Gratangen Senterparti prioriterer, er listet opp i besvarelsen under punkt 1 "Programmet" med tiltak hvor utviklingen av næringslivet skisseres. Med fare for repetisjon ønsker vi å prioritere følgende: Arbeidsplasser er primus motor i et samfunn, og er grunnlaget for at folk skal kunne leve og bo. Samtidig er det viktig å trives. Hvis man har jobb, men familien mistrives, så velger man ofte å flytte til et annet sted. Derfor er man nødt til å se på flere faktorer for å være attraktiv som bokommune. Gratangen Senterparti ønsker derfor å fokusere på Gratangen som et lokalsamfunn hvor kommunen skal yte gode tjenester nær folket som gir trygghet og forutsigbarhet. Vi ønsker å bidra til en livskraftig kultur og næringsliv, hvor trivsel og samhold i lokalmiljøet er viktig. Vi vil lytte til folket og de utfordringer som erfares i lokalsamfunnet. Vi vil at innbyggere skal føle nærhet til de beslutninger som fattes og goder som fordeles. Vi vil at folk skal føle seg "hjemme" i vår kommune, hvor røtter og identitet kan få næring til samhold og fellesskap mellom bygdene.

 

Tverrpolitisk Liste For Gratangen

Renovering av fylkesveiene. Gratis barnehage. Tilrettelegge båthavn i samarbeid med fiskeri og oppdrettsnæringen.