Prosjektsøknad innvilget

Troms Fylke melder i dag at vår søknad om finansiering av nye prosjektaktiviteter for næringslivet i Gratangen er innvilget!

10.05.201910:01 Hilde Normark

På medlemsmøte i næringsforumet 18. juni 2019 hadde vi en fin gjennomgang av aktuelle aktiviteter, se skisse nedenfor. Troms Fylke har bevilget kr 550.000,- til prosjektet, så nå går vi igang!

Prosjektskisse

Bakgrunn 
Kommunene i regionen opplever en negativ befolkningsvekst. Skal vi opprettholde levende distriktskommuner, må det arbeides på flere fronter samtidig. Dels må det fokuseres på lokalbefolkningen slik at fraflytting blant denne gruppen reduseres. Dels må det imidlertid også fokuseres på tilflyttere og etablering av nye arbeidsplasser.

Gratangen kommune har i sitt SPIRE-prosjekt gjennomført en prosjekter med fokus på nyetableringer og tilrettelegging for økt tilflytting. Dette arbeidet har blant annet resultert i tilflytterportalen boigratangen.no som synliggjør regionens fortrinn som bosted og tilbud til hele familien. 

Et av fortrinnene til Gratangen er den geografiske plasseringen og at næringslivet i stor grad finnes nært ressursene som høstes. Gode rammebetingelser for næringsliv og befolkning er viktig for å ivareta og styrke dette fortrinnet. 

Et attraktivt samfunn stimulerer til utvikling av nytt næringsliv, tiltrekker seg kompetanse og nye arbeidsplasser. 

Mål
Gratangen Næringsforum ønsker å styrke kommunens næringsliv og legge til rette for flere nyetableringer og arbeidsplasser. Gjennom et bredt verdiskapingsperspektiv ønsker vi å øke Gratangens attraktivitet som næringsarena og lokalsamfunn. 

Dette vil vi oppnå ved å bygge videre på det arbeid som er gjort i SPIRE-prosjektet, gjennomføre tiltak for kompetanseheving i eksisterende næringsliv, samt legge til rette for flere nyetableringer.

AKTUELLE AKTIVITETER

Regional forankring av prosjektaktiviteter

Gratangen Næringsforum har et godt samarbeid med kommuner og næringsforeninger i omliggende region. For å sikre tilstrekkelig forankring– vil disse også bli invitert til å delta i felles aktiviteter.

Kommunene vil bli invitert til alle workshops og kartleggingene kan også gjennomføres i nabokommuner.

Identifisering av andre prosjekter 

Vi vil jobbe kontinuerlig med identifisering av andre prosjekter som jobber mot de samme målgrupper.   

Kommunikasjonsstrategi

For å kunne arbeide strategisk i arbeidet med tilrettelegging for økt tilflytting og etablering av nye arbeidsplasser, ønsker vi å ha et bevisst forhold til kommunikasjon, og bruke kommunikasjon som virkemiddel for å nå målene med arbeidet.

Etablering av kommunikasjonsstrategi skal bringe oss fra nå-situasjonen til en ønsket situasjon.

1) Nå-situasjon: Et klart bilde av hvordan vi faktisk er i dag
2) Ønsket situasjon: Et klart bilde av hva vi ønsker å være på et gitt tidspunkt i framtiden
3) Strategiske valg: Tiltak for å komme fra nå-situasjon til ønsket situasjon

Alt endrer seg
Kommunen og næringslivets forutsetninger som tilrettelegger vil være i stadig forandring. Status mht tilflytting vil endre seg, det samme gjelder de ulike målgruppene. Valg av kommunikasjonskanaler og etablerte rutiner for kommunikasjonen mot målgruppene, vil være viktig i arbeidet med en kontinuerlig tilrettelegging for økt tilflytting, flere nyetableringer og arbeidsplasser.

Kartlegginger

For å komme i gang med avklaring av nå-situasjonen ønsker vi i samarbeid med Gratangen kommune å gjennomføre følgende kartlegginger:

Kompetanse- og rekrutteringsbehov i regionens virksomheter
Behovet for arbeidskraft blir stort de neste årene og vi ønsker at personer med rett kompetanse velger å ta de ledige jobbene vi kan tilby. Hvilke kompetanse- og rekrutteringsbehov har enheter, virksomheter og bedrifter i Gratangen og omland? Denne kartleggingen vil gi nyttig info for fremtidige prosjekter og aktiviteter, samtidig som den vil gi oss signaler på hvilke målgrupper som må prioriteres i kommunikasjonsarbeidet. 

Utflyttede – potensielle tilbakeflyttere 
Vi ønsker å kartlegge personer i aldersgruppen 20-40 år som har tilknytning til regionen, har flyttet herfra pga jobb og utdanning. Mål med kartlegging er å etablere gode kommunikasjonskanaler for formidling av ledige stillinger og informasjon om relevante aktiviteter.

Leieboligmarked i regionen
- Hvem/hvilke aktører eksisterer i dag? - Omfang av eksisterende utleietilbud?
- Hvilket potensiale finnes i eksisterende boligmasse for å etablere nye utleietilbud?
- Hvilke potensielle utbyggere av utleieboliger finnes?

Lokaler for næringsvirksomhet 
Regionen mangler næringslokaler! I denne kartleggingen vil vi søke å avdekke potensiale i eksisterende bygningsmasse og muligheter for nyetablering av næringslokaler. 

Areal for næringsvirksomhet 
Regionen mangler arealer regulert for næringsvirksomhet! I denne kartleggingen vil vi søke å avdekke potensielle arealer for omregulering og igangsette prosessene. Et eksempel er nedlagte gårdsbruk, som i dag utgjør store ubenyttede arealer.  

Etablere tilflytterteam og iverksette tiltak/aktiviteter

For å sikre kontinuitet i tilrettelegging for tilflyttere og et tett samarbeid mellom aktørene i kommune, frivillighet og næringsliv ønsker vi å etablere et tverrfaglig tilflytterteam. En del av teamet vil være forankret i kommunale tjenestetilbud, mens vi i dette prosjektet vil ha fokus på å etablere et team som kan ivareta henvendelser til næringslivet og arbeidsmarked.

Tilflytterteamet vil ha en viktig rolle som koordinator og formidler av tilbud, tjenester, aktiviteter og møteplasser for tilflyttere. 

Kompetanse veiledning
Representanten i tilflytterteamet er først og fremst en veileder som i hovedsak skal ha en overordnet kunnskap om eksisterende tjenestetilbud. Vedkommende skal ikke måtte ha dybdekunnskap på alle områdene, men kunne gi tilflytter den veiledning som er nødvendig for å få kjennskap til tjenestetilbud. 

Med utgangspunkt i kompetansenivå i teamet vil det bli tilrettelagt for hensiktsmessige kompetansehevingstiltak med fokus på veiledning og relasjonsbygging for alle representanter. 

Overordnet mandat tilflytterteam:

 • Delta i arbeidet med etablering av kommunikasjonsstrategi. Gjøre bevisste valg av kommunikasjonskanaler og legge til rette for ønsket kontakt og kommunikasjon med målgruppene.
 • Oppgradering av tilflytterportal boigratangen.no og etablere driftsrutiner for denne ihht kommunikasjonsstrategi.
 • Utarbeide årlige handlingsplaner som synliggjør planlagt aktivitet
 • Gjennomføre målrettede aktiviteter mot de ulike grupper av tilflyttere.
 • Gjennomføre holdningskampanjer i befolkningen og de ulike lokale aktørene i kommune, fylke, frivillighet og næringsliv.  

Kompetanseheving

På bakgrunn av kartlegging av kompetansebehov, ønsker vi å etablere rutiner for finansiering og gjennomføring av kurs og kompetanseprogrammer. 

Å sende ansatte ut på reise for å delta på kurs er svært ressurskrevende for bedriften. Vi vil søke å etablere samarbeid med kommuner, næringsforeninger og aktuelle kompetanseleverandører i regionen – for å kunne gjennomføre flere tiltak regionalt. Dette krever god organisering. Her er allerede forespørsler fra bedrifter på aktuelle kurs. 

Noen aktuelle kurs og programmer

 • Entreprenørskap
 • Lederprogram nyansatte/ansatte under 29 år
 • Norskopplæring
 • Opplæring i nytt produksjonsutstyr/nye maskiner
 • Produktutvikling opplevelsestilbud
 • Prosjektledelse
 • Sertifikat logistikkarbeider, sjåfør, truckfører
 • Økonomistyring og ledelse

Workshop

Hvordan skape et miljø for entreprenørskap blant tilflyttere? 
Nettverk og nettverksaktiviteter er essensielt for enhver etablerer. Innvandreres nettverk består hovedsakelig av nære relasjoner som familie og venner, dette begrenser tilgangen til informasjon. I denne workshop ønsker vi å belyse alternative møteplasser/arena for gründere. Rekruttere eksisterende gründere og potensielle gründere. Aktuelle samarbeidspartnere: Faglig ansvarlig for entreprenørskap ved UiT, NAV, Brønnøysundsregistrene.

Aktuelt innhold workshop – Flerkulturelt entreprenørskap 

 • Start and run Business in Norway - Brreg
 • Etablererkurs
 • Etnisk gründer forteller om sine erfaringer
 • Hvordan kan flerkulturelle entreprenører overkomme barrierer i forbindelse med etablering (og tidlig vekst) av egen virksomhet i Norge – diskusjon 

Gründerkafé

I dette prosjektet vil vi søke å etablere et konsept for gründerkafé i Gratangen, en sosial arena hvor nyetablerere eller personer med en ide kan møte næringsliv, kommune og aktuelle kompetanseleverandører.

Skal du starte for deg selv kreves det mer enn en god forretningsidé. Kunnskap og hardt arbeid er nøkkelen til suksess. Aktuelt innhold gründerkafé:

 • Nettverksbygging
 • Foredrag
 • Faglig input
 • Idéutveksling
 • Oppdatering på «hva skjer i næringslivet»